top of page

Postani član HDS

ŠTEVILO ČLANOV

ČLANI

Spoštovane članice in člani HDS!

 

Plave/SV: 22. 07. 2020

 

Društvo smo osnovali, da bi združili ljudi, ki bodo v novo tisočletje prinesli nov zagon, s katerim bi brez večjih pretresov realizirali sanje, za katere čutijo, da bi jim prinesle to, kar si želimo in kar nam bo s skupnimi močmi tudi uspelo. Smo društvo, ki deluje na področju cele Slovenije in tujine v interesu osebnega razvoja in države. Le s skupnimi močmi, ljubeznijo in strpnostjo bomo dosegli svoje poslanstvo na tem svetu. Prisluhnite našemu delu in se po svoji lastni presoji odločite, ali boste tudi vi z nami gradili novo tisočletje.

 

Stanislav Valentinčič

II. POGOJI ZA ČLANSTVO, NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA, PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANSTVA

 

                                                                            4. člen

                                                        (pogoji za članstvo v društvu)

(1) Članica oziroma član društva (v nadaljevanju član) lahko postane vsaka fizična oseba ali                    pravna oseba, ki izpolni pristopno izjavo s svojimi podatki, na kateri izrazi voljo postati član              društva in s katero se zaveže delovati po statutu društva ter ki plača članarino, če je ta                      obvezna.

(2) Oseba, ki želi postati član društva, posreduje društvu izpolnjeno pristopno izjavo.                              Izpolnjevanje pogojev za članstvo preveri upravni odbor. 

(3) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki            nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od              sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v        društvo podati pisno soglasje.

 

                                                                            5. člen

                                                                 (prenehanje članstva)

(1) Članstvo v društvu preneha:

      -   z izstopom,

      -   s črtanjem,

      -   z izključitvijo.

(2) Član izstopi iz društva, tako da društvu posreduje pisno izjavo

(3) Člana se z ugotovitvenim sklepom upravnega odbora črta iz društva, če:

      -   kljub opominu ne plača članarine ali

      -   se ugotovi da je umrl.

(4) Člana se lahko izključi iz društva, če se ugotovi:

      -   da je kršil določbe statuta ali drugih aktov društva ali

      -   da je kršil sklepe organov društva ali

      -   da je deloval v nasprotju z interesom društva ali

      -   da je okrnil ugled društva ali

      -   da je društvu s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil ali bi lahko povzročil društvu večjo              škodo.

 

                                                                           6.člen

                                                         (pravice in obveznosti članov)

(1) Pravice članov društva so:

      -   da volijo in so izvoljeni v organe društva,

      -   da aktivno sodelujejo pri upravljanju društva,

      -   da sodelujejo v dejavnostih društva,

      -   da prejemajo od društva ustrezno podporo pri svojem delu v skladu z zmožnostmi društva

      -   da so obveščeni o dejavnostih društva

(2) Obveznosti članov so:

      -   da delujejo po tem statutu in drugih aktih društva,

      -   da spoštujejo sklepe organov društva,

      -   da redno plačujejo članarino, če tako odloči zbor članov,

      -   da sodelujejo pri upravljanju društva,

      -   da izpolnjujejo dogovorjene obveznosti do društva,

      -   da varujejo ugled društva,

      -   da društvo sporočijo spremembo svojih kontaktnih podatkov,

      -   da delujejo v interesu društva,

      -   da društvo obveščajo o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo.

(3) Član društva, ki nima poslovne sposobnosti ali mladoletni član društva ima enake pravice in           kot ostali člani, nima pa pravice voliti ali biti izvoljeni v organe društva. Takšne člane pri                   delovanju v društvu zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

(4) Člana, ki je pravna osebe, pri delovanju v društvu zastopajo in predstavlja oseba, ki jo ta sama         določi..

OBRAZCI

Postani član HDS

Natisni / izpolni

 

Če želite postati član Humanitarnega društva StanislaV, nas pokličite na GSM: 071 216 422, pošljite SMM ali e-mail: drustvo.stanislav@gmail.com, da vam pošljemo pristopno izjavo. Prosimo, da zraven pripišete vaš naslov.

Naslov društva:

Humanitarno društvo StanislaV

PLAVE, Vojkova ulica 8

5210 DESKLE

e-mail: drustvo.stanislav@gmail.com

bottom of page