top of page

Postani èlan HDS

ŠTEVILO ČLANOV

ČLANI

Spoštovane članice in člani HDS!

 

Plave/SV: 22. 07. 2020

 

Društvo smo osnovali, da bi združili ljudi, ki bodo v novo tisočletje prinesli nov zagon, s katerim bi brez večjih pretresov realizirali sanje, za katere čutijo, da bi jim prinesle to, kar si želimo in kar nam bo s skupnimi močmi tudi uspelo. Smo društvo, ki deluje na področju cele Slovenije in tujine v interesu osebnega razvoja in države. Le s skupnimi močmi, ljubeznijo in strpnostjo bomo dosegli svoje poslanstvo na tem svetu. Prisluhnite našemu delu in se po svoji lastni presoji odločite, ali boste tudi vi z nami gradili novo tisočletje.

 

Stanislav Valentinčič

II. POGOJI ZA ČLANSTVO, NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA, PRATICA A OBVEZNOSTI ČLANSTVA

 

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_             4. člen

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     (pogoji za članstvo v društvu)

(1) Članica oziroma član društva (v nadaljevanju član) lahko postane vsaka fizična oseba ali      _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ pravna oseba, ki izpolni pristopno izjavo s svojimi podatki, na kateri izrazi voljo postati član              društva in s katero se zaveže delovati po statutu društva ter ki plača članarino , če je ta  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_       obvezna.

(2) Oseba, ki želi postati član društva, posreduje društvu izpolnjeno pristopno izjavo.      _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ Izpolnjevanje pogojev za članstvo preveri upravni odbor. 

(3) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v    _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   društvo podati pisno soglasje.

 

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_             5. člen

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  (prenehanje članstva)

(1) Članstvo v društvu preneha:

      -   z izstopom,

      -   s črtanjem,

      -   z izključitvijo.

( 2) Član izstopi iz društva, tako da društvu posreduje pisno izjavo

( 3) Člana se z ugotovitvenim sklepom upravnega odbora črta iz društva, če:

      -   kljub opominu ne plača članarine al

      -   se ugotovi da je umrl .

(4) Člana se lahko izključi iz društva, če se ugotovi:

      -   da je kršil določbe statuta ali drugih aktov društva ali

      -   da je kršil sklepe organov Drustva ali

      -   da je deloval v nasprotju z interesom društva ali

      -   da je okrnil ugled društva al

      -   da je društvu s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil ali bi lahko povzročil društvu večjo        _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     škodo.

 

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_            6.člen

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      (pratica in obveznosti članov)

(1) Pravice članov društva così:

      -   da volijo in so izvoljeni contro organo društva,

      -   da aktivno sodelujejo pri upravljanju Drustva,

      -   da sodelujejo v dejavnostih društva ,

      -   da prejemajo od društva ustrezno podporo pri svojem delu v skladu z zmožnostmi društva

      -   da so obveščeni o dejavnostih Drustva

(2) Obveznosti članov quindi:

      -   da delujejo po tem statutu in drugih aktih društva,

      -   da spoštujejo sklepe organov društva ,

      -   da redno plačujejo članarino, če tako odloči zbor članov,

      -   da sodelujejo pri upravljanju društva ,

      -   da izpolnjujejo dogovorjene obveznosti do Drustva,

      -   da varujejo ugled društva,

      -   da društvo sporočijo spremembo svojih Kontaktnih Podatkov,

      -   da delujejo v interesu društva ,

      -   da društvo obveščajo o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo.

(3) Član društva, ki nima poslovne sposobnosti ali mladoletni član društva ima enake pravice in      _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_    kot ostali člani, nima pa pravice voliti ali biti izvoljeni v organe društva. Takšne člane pri          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_        delovanju v društvu zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

(4) Člana, ki je pravna osebe, pri delovanju v društvu zastopajo in predstavlja oseba, ki jo ta sama      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  določi..

OBRACCI

Postani èlan HDS

Natisni/izpolni

 

Če želite postati član Humanitarnega društva StanislaV, nas pokličite na GSM: 071 216 422, pošljite SMM ali e-mail:  drustvo.stanislav@gmail.com , da vam pošljemo pristopno izjav Prosimo, da zraven pripišete vaš naslov.

Naslov Drustva:

Humanitarno Drustvo Stanisla V

PLAVE, Vojkova ulica 8

5210 SCRIVANIA

e-mail:  drustvo.stanislav@gmail.com

bottom of page