top of page

Donatorji dohodnine HDS

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 in 60. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUPOPDVE) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij.

Upravičenci do donacij iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz 142. člena ZDoh-2.

Ne glede na drugi odstavek 142. člena ZDoh-2 so upravičenci do donacij za namenitev dela dohodnine: – za leto 2020 tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu ter – za leto 2021 tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2020, in imajo v skladu zurekonom nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.

Za nevladne organizacije se štejejo tiste nevladne organizacije, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, status nevladne organizacije v javnem interesu.

Za politične stranke, reprezentativne sindikate ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti se štejejo subjekti, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja politične stranke, reprezentativne sindikate oziroma versko svobodo, status politične stranke, reprezentativnega sindikata.

Določitev in objavo seznama upravičencev do donacij, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, ureja Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, trenutni seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije: http:// www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/ in bo za odmerno leto 2020 dopolnjen z novimi upravičenci po 15. maggio 2021

Zahtevo vložijo zavezanci, ki svoje zahteve za namenitev dela dohodnine še niso podali in zavezanci, ki želijo že dano zahtevo preklicati ali spremeniti.

Davčni zavezanec lahko enemu ali več upravičencem s seznama nameni do odstotka dohodnine. Posameznemu upravičencu lahko nameni odstotek dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Z Uredbo o spremembah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, st. 203/20) FURS pri izplačilu donacije upravičencem do donacij iz namenitve dela dohodnine, ki so upravičenci za leto 2020, upošteva veljavne zahteve, na da daterimi raznpolaga 31 maggio 2021.

Odstotki namenitve dela dohodnine za financiranje upravičencev do donacij, ki so ji predložili rezidenti v svojih zahtevah zahtevah za namenitev dela dohodnine za donacije, ki so veljavne na dan uveljavitve ZIUPOPDVE, to je na dan 31.12 2020 se podvoevoejozidenti.

Del dohodnine namenite Humanitarnemu društvu StanislaV

OBRACCI

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)

Izpolni/natisni

 Navodila

Del dohodnine namenite Humanitarnemu društvu StanislaV

unnamed.jpg

Še je čas, da del dohodnine namenite Humanitarnemu društvu StanislaV, ki to potrebuje za pomoč potrebnim!

 

Obrazec za donacijo dela dohodnine za Humanitarno društvo StanislaV.

https://drustvostanislav.wixsite.com/huma/donacije-dohodnina

 

Podatki za donacijo dela dohodnine:

Ime oziroma naziv upravičenca: HUMANITARNO DRUŠTVO STANISLAV

Davčna številka upravičenca: 35752459

 

Vsak davčni zavezanec lahko del svoje odmerjene dohodnine nameni za donacijo družbeno pomembnim ustanovam. V letu 2021 smo donacije v skupnem znesku 10,7 milijona evrov na tak način namenili 5.554 različnim upravičencem. Znesek je letos višji tudi zato, ker se je za donacije do lani lahko namenilo do pol odstotka dohodnine, letos pa se je ta znesek podvojil. Skoraj polovica zneska, ki na voljo za donacije, pa je spet ostala nedodeljena.

 

Še je čas, da del dohodnine namenite Humanitarnemu društvu StanislaV, da lahko prebivalcem Soške doline in širše okolice nudi bogatejše in bolj polno življenje. Omogočate pa tudi dogodke in dejavnosti, ki ljudem dajejo novo upanje za življenje, predvsem pa s svojim prispevkom polepšate marsikateri dan osebam, ki nimajo enakih možnosti kot vsi ostali ljudje. Humanitarno društvo StanislaV bo sleherno donacijo ali sponzorstvo uporabilo v prid posameznikom ali skupinam, ki jim je namenjena.

 

Možnost, da zavezanec del svoje odmerjene dohodnine nameni za financiranje upravičencem, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, se je v zakon o dohodnini vpisala z davčno reformo v letu 2007.

 

Do lani je lahko vsak zavezanec za donacijo enemu ali več upravičencem s posebnega seznama pri Finančni upravi RS (Furs) namenil skupaj 0,5 odstotka svoje obračunane dohodnine, s sedmim protikoronskim zakonom iz lanskega decembra pa se je ta delež podvojil.

 

Donirali smo 10,7 milijona evrov

Kot so sporočili iz Fursa, je bilo iz tega naslova v letu 2021 namenjenih 510.868 donacij (lani 496.363). Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 5.554 različnim upravičencem (enako lani) contro skupnem znesku 10.716.366,97 evra (lani 5.456.656,23 evra).

 

Še enkrat toliko nedodeljenih donacij

Na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine za leto 2020 znaša znesek odmerjene dohodnine 2.113.178.147,49 evra. Če bi se vsi zavezanci odločili za namenitev dela dohodnine za donacije v višini enega odstotka, bi to pomenilo 21.131.781,47 evra. A ker so zavezanci lani za donacije namenili 10.716.366,97 evra, je ostalo 10.415.414,5 evra nedodeljenih donacij.

 

Skoraj polovica zneska, ki je na voljo za donacije, torej ni šla k izbranim nevladnim organizacijam, temveč v državni proračun oziroma v poseben sklad, so še povedali na Fursu.

 

Kdaj in kako lahko donirate?

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko zavezanci vložijo osebno ali pošti pri pristojnem finančnem uradu, še lažje pa je to storiti prek Fursovih storitev elektronskega poslovanja eDavki.

 

Za preusmeritev dela svoje dohodnine na račun od enega do največ deset upravičencev s seznama se je mogoče odločiti kadar koli, kdor bo to storil do konca tega meseca, pa se mu bo zahteva upoštevala že pri obračunu dohodnine za leto 2021. Na višino ali dohodnine za leto 2021. dohodnine a ne bo vplivalo.

 

Zahteve ni treba vlagati vsako leto znova. Vložena zahteva namreč velja za nedoločen čas. Zavezanci pa naj vložijo novo zahtevo, če želijo svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu, ne več tistemu, ki so mu jo namenjali doslej, svetujejo na Fursu. Upoštevali pa bodo zadnjo veljavno zahtevo, s katero bodo razpolagal na dan 31. decembra tistega leta, za katero se odmerja dohodnina.

 

Prisrčna zahvala Humanitarnega društva StanislaV, vsem donatorjem in posameznikom dobrega srca, ki so omogočili boljše sobivanje!

bottom of page