top of page

Postani član HDS

ŠTEVILO ČLANOV

ČLANI

Spoštovane članice in člani HDS!

 

Plave/SV: 22. 07. 2020

 

Društvo smo ustanovili, da bi združili ljudi, ki bodo v novo tisočletje prinesli nov zagon, s katerim bi brez večjih pretresov realizirali sanje, za katere čutijo, da bi jim prinesle to, kar si želimo in kar nam bo s skupnimi močmi tudi uspelo. Smo društvo, ki deluje na področju cele Slovenije in tujine v interesu osebnega razvoja in države. Le s skupnimi močmi, ljubeznijo in strpnostjo bomo dosegli svoje poslanstvo na tem svetu. Prisluhnite našemu delu in se po svoji lastni presoji odločite, ali boste tudi vi z nami gradili novo tisočletje.

 

Stanislav Valentinčič

II. POGOJI ZA ČLANSTVO, NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA, PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANSTVA

 

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_             4. člen

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     (pogoji za članstvo v društvu)

(1) Član oziroma član društva (v nadaljnjem članu) lahko postane vsaka fizična oseba ali    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5c5-3158d_ bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ pravna oseba, ki izpolni pristopno izjavo s svojimi podatki, na kateri izrazi voljo postati član              društva in s katero se zaveže delovati po statutu društva ter ki plača članarino , če je ta  _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badvezfna.obvezfna58badvezf5c

(2) Oseba, ki želi postati član društva, posreduje društvo izpolnjeno pristopno izjavo.     136bad5de_136bad5cf58d_ bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ Izpolnjevanje pogojev za članstvo preveri upravni odbor. 

(3) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     nima poslovnih sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v    _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   društvo podati pisno soglasje.

 

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_             5. člen

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  (prenehanje članstva)

(1) Članstvo v društvu preneha:

      -   z izstopom,

      -   s črtanjem,

      -   z izključitvijo.

(2) Član izstopi iz društva, tako da društvo posreduje pisno izjavo

(3) Člani se z ugotovitvenim sklepom upravnega odbora črtajo iz društva, če:

      -   kljub opominu ne plača članarine ali

      -   se ugotovi da je umrl .

(4) Člani se lahko izključijo iz društva, če ugotovijo:

      -   da je kršil določbe statuta ali drugih aktov društva ali

      -   da je kršil sklepe organov društva ali

      -   da je deloval v nasprotju z interesom društva ali

      -   da je okrnil ugled društva ali

      -   da je društvu s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil ali bi lahko povzročil društvu večjo        _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     škodo.

 

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_            6.člen

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      (pravice in obveznosti članov)

(1) Pravila članov društva tako:

      -   da volijo in so izvoljeni v organe društva,

      -   da aktivno sodelujejo pri upravljanju društva,

      -   da sodelujejo v dejavnostih društva ,

      -   da prejemajo od društva ustrezno podporo pri svojem delu v skladu z zmožnostmi društva

      -   da so obveščeni o dejavnostih društva

(2) Obveznosti članov tako:

      -   da delujejo po tem statutu v drugih aktih društev,

      -   da spoštujejo sklepe organov društva ,

      -   da redno plačujejo članarino, če tako odloči zbor članov,

      -   da sodelujejo pri upravljanju društva ,

      -   da izpolnjujejo dogovorjene obveznosti do društva,

      -   da varujejo ugled društva,

      -   da društvo sporočijo spremembo svojih kontaktnih podatkov,

      -   da delujejo v interesu društva ,

      -   da društvo obveščajo o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo.

(3) Član društva, ki nima poslovne sposobnosti ali mladoletni član društva, ima enake pravice in    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1396bad5cf578d_0 _cc bb3b-136bad5cf58d_    kot ostali člani, ki nimajo pravice voliti ali biti izvoljeni v organe društva. Takšne člane pri          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_        delovanju v društvu zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

(4) Član, ki je pravna oseba, pri delovanju v društvu zastopa in predstavlja osebo, ki jo ta sama    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1378bad90_f -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  določi..

OBRAZCI

Postani član HDS

Natisni / izpolni

 

Če želite postati član Humanitarnega društva StanislaV, nas pokličite na GSM: 071 216 422, pošljite SMM ali e-mail: drustvo.stanislav@gmail.com, da vam pošljemo pristopno izjavo. Prosimo, da zraven pripišete svoj naslov.

Naslov društva:

Humanitarno društvo StanislaV

PLAVE, Vojkova ulica 8

5210 MIZA

e-pošta: drustvo.stanislav@gmail.com

bottom of page