top of page

Donatorji dohodnine HDS

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE

V skladu s 142. členomZakona o dohodnini – ZDoh-2in 60. členomZakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledice drugega vala epidemije COVID-19(v nadaljevanju ZIUPOPDVE) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se upoštevajo v letno davčno osnovo, namenjajo financiranju upravičencev do donacij.

Upravičenci do donacij iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto so nevladne organizacije, politične stranke, sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz 142. člena ZDoh-2.

Ne glede na drugi odstavek 142. člena ZDoh-2 so upravičenci do donacije za namenitev dela dohodnine: – za leto 2020 tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu ter – za leto 2021 tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2020, in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.

Za nevladne organizacije se štejejo tiste nevladne organizacije, ki jih imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, status nevladne organizacije v javnem interesu.

Za politične stranke, predstavnike sindikatov ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti se štejejo subjekti, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja politične stranke, predstavnike sindikatov oziroma versko svobodo, status politične stranke, predstavnike sindikatov oziroma registrirane cerkve in druge verske skupnosti.

Določitev in objavo seznama upravičencev do donacij, ki jih je mogoče nameniti del dohodnine, urejaUredba o namenitvi dela dohodnine za donacije,trenutni seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije:http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/in bo za odmerno leto 2020 dopolnjen z novimi upravičenci po 15. maj 2021

Zahtevo vložijo zavezanci, ki svoje zahteve za namenitev dela dohodnine še niso podali in zavezanci, ki želijo že dano zahtevo preklicati ali spremeniti.

Davčni zavezanec lahko enemu ali več upravičencem s seznama nameni do tveganja dohodnine. Posameznemu upravičencu lahko nameni odstotek dohodnine, zaokrožen na desetinko povsem, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme preseči enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posamezniku upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %… ali 1 % dohodnine, šest vseh pa ne presega 1 % dohodnine.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Z Uredbo o spremembi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 203/20) FURS pri izplačilu donacije upravičencem do donacije za namene dela dohodnine, ki so upravičenci za leto 2020, upoštevajo veljavne zahteve, s katerimi razpolagajo na dan. 31. maja 2021.

Odstotki namenov dela dohodnine za financiranje upravičencev do donacij, ki so jih predlagali rezidenti v svojih zahtevah za namenitev dela dohodnine za donacije, ki veljajo na dan uveljavitve ZIUPOPDVE, in se na dan 31. 12. 2020 podvojijo, razen če se rezident svojo zahtevo spremeni.

Del dohodnine namenite Humanitarnemu društvu StanislaV

OBRAZCI

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)

Izpolni/natisni

 Navodila

Del dohodnine namenite Humanitarnemu društvu StanislaV

unnamed.jpg

Še je čas, da del dohodnine namenite Humanitarnemu društvu StanislaV, ki to potrebuje za potrebno pomoč!

 

Obrazec za donacijo dela dohodnine za Humanitarno društvo StanislaV.

https://drustvostanislav.wixsite.com/huma/donacije-dohodnina

 

Podatki za donacijo dela dohodnine:

Ime oziroma naziv upravičenca: HUMANITARNO DRUŠTVO STANISLAV

Davčna številka upravičenca: 35752459

 

Vsak davčni zavezanec lahko del svoje odmerjene dohodnine nameni za donacijo družbeno pomembnim ustanovam. V letu 2021 smo donacije v skupnem znesku znašale 10,7 milijona evrov na tak način namenili 5,554 različnim upravičencem. Znesek je letos višji tudi zato, ker se je za donacije do lani lahko namenilo do pol manj dohodnine, letos pa se je ta znesek podvojil. Skoraj polovica upravičena, ki je na voljo za donacije, pa je spet ostala nedodeljena.

 

Še je čas, da del dohodnine namenite Humanitarnemu društvu StanislaV, da lahko prebivalcem Soške doline in širše okolice nudi bogatejše in bolj polno življenje. Omogočate pa tudi dogodke in dejavnosti, ki ljudem dajejo novo upanje za življenje, predvsem pa s svojim prispevkom polepšate marsikaterega in drugega, ki nima enakih možnosti kot vsi ostali ljudje. Humanitarno društvo StanislaV bo sleherno donacijo ali sponzorstvo uporabilo v prid posameznikom ali skupinam, ki jim je namenjena.

 

Možnost, da zavezanec del svoje odmerjene dohodnine namenja za financiranje upravičencem, ki so nevladne organizacije, politične stranke, sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, je v zakonu o dohodnini vpisana z davčno reformo v letu 2007.

 

Do lani je lahko vsak zavezanec za donacijo enemu ali več upravičencem s posebnega seznama pri Finančni upravi RS (Furs) namenil skupaj 0,5 več svoje obračunane dohodnine, s sedmim protikoronskim zakonom iz lanskega decembra pa se je ta delež povečal in znaša odstotek.

 

Donirali smo 10,7 milijona evrov

Kot so sporočili iz Fursa, je bilo iz tega naslova v letu 2021 namenjenih 510.868 donacij (lani 496.363). Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 5.554 različnim upravičencem (enako lani) v skupnem znesku 10.716.366,97 evra (lani 5.456.656,23 evra).

 

Še enkrat toliko nedodeljenih donacij

Na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine za leto 2020 znaša znesek odmerjene dohodnine 2.113.178.147,49 evra. Če bi se vsi zavezanci odločili za namenitev dela dohodnine za donacije v višini enega zadetka, bi to pomenilo 21.131.781,47 evra. Ker so zavezanci lani za donacije namenili 10.716.366,97 evra, je ostalo 10.415.414,5 evra nedodeljenih donacij.

 

Skoraj polovica upravičena, ki je na voljo za donacije, torej ni šla k izbranim nevladnim organizacijam, temveč v državni proračun oziroma v poseben sklad, tako je povedal na Fursu.

 

Kdaj in kako lahko donirate?

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije lahko zavezanci vložijo osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, še lažje pa je storiti prek Fursovih storitev elektronskega poslovanja eDavki.

 

Za preusmeritev dela svoje dohodnine na račun od enega do največ deset upravičencev s seznama se je mogoče odločiti kadar koli, kdor bo to storil do konca tega meseca, pa se mu je zahtevala uporaba že pri obračunu dohodnine za leto 2021. Na višino vrnila ali doplačila. dohodnine to ne bo vplivalo.

 

Zahteve ni treba vlagati vsako leto znova. Vložena zahteva namreč velja za nedoločen čas. Zavezanci pa naj vložijo novo zahtevo, če želijo svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu, ne več tistemu, ki so ga doslej namenjali, svetujejo na Fursu. Upoštevali pa bodo zadnjo veljavno zahtevo, s katero bodo razpolagal na dan 31. decembra tistega leta, za katero se odmerja dohodnina.

 

Prisrčna zahvala Humanitarnega društva StanislaV, vsem donatorjem posameznikom in osebam dobrega srca, ki tako omogočijo boljše sobivanje!

bottom of page