top of page

EKO Soška dolina

Public·9 members

Agencija zaključila enoletno spremljanje kakovosti zraka v Desklah


Agencija za okolje je v letu 2021 izvajala meritve kakovosti zunanjega zraka v naselju Deskle. Namen izvedbe meritev je bil oceniti kakovost zunanjega zraka, ki so mu izpostavljeni prebivalci.

26. 4. 2022

  • Agencija Republike Slovenije za okolje


  • Poročilo o meritvah kakovosti zraka v Desklah v letu 2021Poročilo o meritvah kakovosti zraka v Desklah v letu 2021Agencija Republike Slovenije za okolje

    • Porocilo Deskle 2021


V Desklah v letu 2021 ni bilo preseganj mejnih vrednosti za onesnaževala, katerih podatki so na razpolago v realnem času. Izmerjene so bile zelo nizke ravni SO2 in CO v primerjavi z zakonsko določenimi vrednostmi. Ravni ozona so primerljive v Desklah in Novi Gorici, saj ima ozon izrazit regionalni značaj z velikim vplivom čezmejnega transporta. Večja razlika v izmerjenih ravneh je le pri dušikovih oksidih, kjer so vrednosti v Novi Gorici bistveno višje, kar pa je tudi posledica gostote prometa.Najvišje ravni delcev, dušikovih oksidov, živega srebra in benzena se pojavljajo ob šibkih vetrovih različnih smeri. Pri NOx so najvišje vrednosti praviloma povezane s SV smerjo vetra, pri NO2 ni opaziti prevladujoče smeri vetra, pri živem srebru izstopa Z smer in pri benzenu JV. V primeru ozona je situacija nekoliko drugačna, saj so ravni najvišje, ko so temperature visoke in piha veter iz J do JZ smeri po dolini reke Soče navzgor.Onesnaženje neposredno iz smeri Salonita Anhovo bi na merilno mesto prinesel S do V veter iz smeri doline reke Soče. Možno pa je tudi, da se onesnaženje akumulira in dlje časa vztraja v volumnu zraka nad obravnavanim območjem, ter ga potem do merilnega mesta zanesejo šibki vetrovi drugih smeri. Vpliv Salonita Anhovo torej na podlagi predstavljenih rezultatov ni izključen.Meritve živega srebra je za Agencijo za okolje izvedel Inštitut Jožef Štefan. Merilnik je bil nameščen na Osnovni šoli Deskle. Povprečna izmerjena raven živega srebra je znašala 1,84 ng/m3, kar je v območju, ki je značilno za urbana območja severne hemisfere. Občasno so se pojavile povišane ravni v obliki vrhov, ki so odstopali od običajnih vrednosti, vendar pa ta povišanja ne kažejo sistematične povezave z vplivi iz cementarne.Meritve benzena v Desklah so pokazale pričakovan hod meritev z nekoliko višjimi vrednostmi v hladnejšem delu leta. Primerjava vrednosti benzena na lokacijah Deskle, Maribor in Ljubljana v letu 2021 izkazuje, da je bila na vseh treh lokacijah povprečna letna vrednost 1,0 µg/m3, medtem ko je bil najvišji standardni odklon na merilnem mestu Deskle 1,7 µg/m3. Prav tako so bile meritve toluena, etilbenzena, m&p-ksilena ter o-ksilena v povprečju precej nizke, opazni pa so redki večji vrhovi, ki se pojavijo pri prej naštetih onesnaževalih istočasno. V letu 2021 so se pojavili 10-krat.Ravni delcev PM10 v letu 2021 so bile na merilnem mestu v Desklah nižje od standardov kakovosti, ki jih predpisuje zakonodaja. Povprečna letna vrednost PM10 za leto 2021 je v Desklah znašala 15 µg/m3, mejna letna vrednost je 40 µg/m3. Do preseganj mejne dnevne vrednosti 50 µg/m3 je v letu 2021 v Desklah prišlo štirikrat. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne dnevne vrednosti.Od vseh 38 onesnaževal, ki smo jih določili v delcih PM10 so v Uredbi o kakovosti zunanjega zraka in Uredbi o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku, predpisani standardi kakovosti za svinec, kadmij, arzen, nikelj in benzo(a)piren. Za teh pet onesnaževal so predpisane letne mejne/ciljne vrednosti. V letu 2021 v Desklah ni bila presežena mejna/ciljna vrednost za svinec, kadmij, arzen, nikelj. Za benzo(a)piren je bila ciljna vrednost dosežena.Ravni vseh petih policikličnih aromatskih ogljikovodikov PAH (benzo(a)antracen, benzo fluoranteni, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen in indeno(1,2,3-cd)piren) so na merilnem mestu Deskle višje kot v Novi Gorici. PAHi imajo izrazit letni hod, saj so prisotni le v hladni polovici leta, v toplejših mesecih pa so njihove ravni pod mejo kvantitativne določitve. Glavni vir predstavljajo izpusti iz zastarelih kurilnih naprav, za katere so značilni slabši proces izgorevanja in slab energetski izkoristek. Tudi promet je vir PAH.Literatura navaja, da cementarne med drugim izpuščajo težke kovine: talij, arzen, antimon, kadmij, krom, baker, mangan, svinec, cink, vanadij. V letu 2021 so bile v Desklah nekajkrat izmerjene povišane ravni teh onesnaževal. 13. junija 2021 so bile v Desklah močno povišane ravni svinca, antimona in bakra. 98 % izmerjenih ravni talija je bilo v letu 2021 pod mejo kvantitativne določitve, vendar so bile v januarju in februarju nekajkrat izmerjene dnevne ravni talija nad mejo kvantitativne določitve. V istih dnevih so bile povišane še ravni mangana, kobalta, bakra, cinka, arzena in stroncija. Vira povišanih vrednosti kovin žal ni bilo mogoče nedvoumno določiti.Rezultate kemijske analize smo vnesli v receptorski model PMF (Positive Matrix Factorization), ki določi skupno odvisnost od značilnih indikatorjev (angl. tracers) za posamezen vir onesnaženja. PMF je receptorski model, ki se lahko uporablja za določitev in kvantifikacijo prispevkov posameznih virov delcev PM v zunanjem zraku. Na ta način določamo tipe virov, ki prispevajo k izmerjenim ravnem PM10. Onesnaževal, pri katerih je bilo v enem letu več kot polovico rezultatov nižjih od meje kvantitativne določitve LOQ, nismo vključili v PMF model.Iz analize virov delcev PM10 lahko zaključimo, da na merilnih mestih v Desklah in v Novi Gorici prevladujejo štirje viri onesnaženja z delci PM10. Največji delež pripada sekundarnim delcem, ki nastanejo s fizikalno-kemičnimi perocesii, nato sledijo izpusti iz prometa, resuspenzija in individualna kurišča na trda goriva. V Novi Gorici je bilo v manjšem deležu zaznati še aerosole iz morja in pa industrijski vir z izpustom svinca.Enoletne meritve kakovosti zraka v Desklah z izjemo povišanih ravni ozona v poletnem obdobju in dosežene ciljne vrednosti za benzo(a)piren niso pokazale prekomerne onesnaženosti zraka z onesnaževali glede na predpisane standarde kakovosti zunanjega zraka.Na Agenciji za okolje bomo v letošnjem letu izvedli meritev dioksinov in furanov v zunanjem zraku na tem območju.


CELOTNO POROČILO, KLIK NA LINK! https://306a2da0-b3d0-4879-8287-b0a8efbc0adb.usrfiles.com/ugd/6473c2_f93c4500740e491383ff903f59f6c163Humanitarno društvo StanislaV
STANISLAV VALENTINČIČ
bottom of page